Loading...

Tin cũ

Dịch COVID-19 từ quá khứ đến hiện tại và tương lai


Báo cáo viên: GS. TS. Trương Huy, Đại học Thanh Hoa

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Học viện quản lý công thương quốc tế

Thời gian: 15:00-18:00  Ngày 22/06/2020

Địa điểm:  Tencent MeetingID: 618651287

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ