Loading...

Tin cũ

Tính xã hội của không gian mạng và những vấn đề ngôn ngữ


Báo cáo viên: Zhao Shiju, giáo sư Viện Văn học Đại học Vũ Hán

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Ngoại ngữ Trung Quốc

Thời gian: 18:30-20:30  Ngày 08/04/2021

Địa điểm: Mã tạo cuộc họp trực tuyến Tencent Meeting: 870 3834 3202, phát trực tiếp trên Bilibili 

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ