Loading...

Tin cũ

Quan hệ nước lớn kiểu mới Trung Mỹ: Khái niệm, quá trình hình thành và triển vọng


Báo cáo viên: Shao YuQun, nghiên cứu viên, viện nghiên cứu vấn đề quốc tế Thượng Hải.

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc SISU

Thời gian: 14:00 – 16:00, Ngày16 tháng 5 năm 2017 (Thứ Hai)

Địa điểm: phòng họp 604, thư viện Dật Phu cơ sở Hồng Khẩu

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ