Loading...

Tin cũ

Ngoại giao Trung Quốc và ảnh hưởng quốc tế trong thời đại mới


Báo cáo viên: GS. TS Men HongHua, viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Đại học Đồng Tế

Thời gian: Ngày 24 tháng 5 năm 2018, 14:30-16:30

Địa điểm: Phòng họp 604 thư viện Dật Phu cơ sở Hồng Khẩu

Đơn vị tổ chức buổi thuyết trình: Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc học

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ