Loading...

Tin cũ

Văn học thế giới: quan niệm, vấn đề và góc nhìn Trung Quốc


Văn học thế giới: quan niệm, vấn đề và góc nhìn Trung Quốc

Báo cáo viên: Tra Minh Kiện

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Học viện Quan hệ quốc tế và Quản lý cộng đồng

Thời gian: 10:05 – 11:30, Ngày 19 tháng 9 năm 2018 (Thứ tư)

Địa điểm: Phòng học 105 tòa giảng đường số 2,  cơ sở Tùng Giang

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ