Lãnh đạo Nhà trường

Khương Phong

Lý Nham Tùng

 

 Trưởng ban giám hiệu

Khương Phong

  Hiệu trưởng

Lý Nham Tùng

Phó ban giám hiệu

Tiền Linh

Vương Tĩnh

Phó hiệu trưởng

Phùng Khánh Hoa

Trương Phong

Dương Lực

Chu Thừa

Kế toán trưởng

Lâm Học Lôi

Chia sẻ: