Khối nghiên cứu khoa học

Cơ tầng nghiên cứu học thuật trọng điểm cấp quốc gia

 

●      Cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thuộc Bộ Giáo dục

Viện nghiên cứu Trung Đông

●      Cơ sở nghiên cứu khu vực và các nước thuộc Bộ Giáo dục

Trung tâm nghiên cứu EU

Trung tâm nghiên cứu Nga

Trung tâm nghiên cứu Anh

●       Cơ sở nghiên cứu khoa học Ủy ban ngôn ngữ văn tự quốc gia

    Trung tâm nghiên cứu chiến lược ngoại ngữ Trung Quốc

●      Cơ sở đồng xây dựng thuộc Trung tâm nghiên cứu phát triển Ủy ban nhân dân Thượng Hải

Cơ sở nghiên cứu chính sách văn hóa nước ngoài

Chia sẻ: