Đào tạo sau đại học

l  Các chương trình đào tạo thạc sĩ

 

Thạc sĩ nghiên cứu

 

 

Chuyên ngành

Thời gian đào tạo

Học vị

1

Bồi dưỡng tại chức

2.5

MEd

2

Quảng cáo

2.5

MA

3

Văn học cổ đại Trung Quốc

2.5

MA

4

Thống kê ứng dụng

2.5

MEcon

5

Ngôn ngữ văn học tiếng A-rập

2.5

MA

6

Ngôn ngữ văn học Á Phi

2.5

MA

7

Chế độ chính trị Trung Quốc và nước ngoài

2.5

LLM

8

Văn tự Hán ngữ

2.5

MA

9

Truyền thông

2.5

MA

10

Văn học so sánh và văn học thế giới

2.5

MA

11

Quản trị kinh doanh

2.5

MBM

12

Chương trình và lí luận dạy và học

2.5

MEd

13

Ngoại giao

2.5

LLM

14

Bồi dưỡng tư tưởng chính trị

2.5

LLM

15

Kỹ thuật giáo dục

2.5

MEd

16

Ngôn ngữ văn học tiếng Anh

2.5

MA

17

Ngôn ngữ văn học châu Âu

2.5

MA

18

Tài chính

2.5

MEcon

19

Ngôn ngữ văn học tiếng Pháp

2.5

MA

20

Ngôn ngữ học tiếng nước ngoài và ngôn ngữ học ứng dụng

2.5

MA

21

Ngôn ngữ văn học tiếng Đức

2.5

MA

22

Chiến lược ngôn ngữ và chính sách ngôn ngữ

2.5

MA

23

Chính trị Quốc tế

2.5

LLM

24

Quản lý công Quốc tế

2.5

LLM

25

Quan hệ Quốc tế

2.5

LLM

26

Mậu dịch Quốc tế

2.5

MEcon

27

Ngôn ngữ văn học tiếng Nhật

2.5

MA

28

Báo chí

2.5

BA

29

Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng

2.5

MA

30

Văn học hiện đại và đương đại Trung Quốc

2.5

MA

31

Giáo dục thể thao

2.5

MEd

32

Quan hệ cộng đồng

2.5

MBM

33

Ngôn ngữ văn học tiếng Nga

2.5

MA

34

Ngôn ngữ văn học tiếng Tây Ban Nha

2.5

MA

35

Kỹ thuật và quản lý kinh tế

2.5

MBM

36

Dịch thuật

2.5

MA

 

Thạc sĩ ứng dụng

TT

Chuyên ngành

Thời gian đào tạo

Học vị

1

Quản trị Kinh doanh (MBA)

2

MBA

2

Giáo dục Hán ngữ Quốc tế

2

MTCSOL

3

Dịch thuật

2.5

MTI

 

 

 

l  Các chương trình đào tạo tiến sĩ

 

 

TT

Chuyên ngành

Thời gian đào tạo

Học vị

1

Ngôn ngữ văn học tiếng A-rập

3

PhD

2

Ngoại giao

3

LLD

3

Ngôn ngữ văn học tiếng Anh

3

PhD

4

Ngôn ngữ văn học Á Phi

3

PhD

5

Ngôn ngữ văn học tiếng Pháp

3

PhD

6

Ngôn ngữ học nước ngoài và ngôn ngữ học ứng dụng

3

PhD

7

Ngôn ngữ văn học tiếng Đức

3

PhD

8

Chính trị Quốc tế

3

LLD

9

Quan hệ Quốc tế

3

LLD

10

Ngôn ngữ văn học tiếng Nhật

3

PhD

11

Chiến lược ngôn ngữ và chính sách ngôn ngữ

3

PhD

12

Nghiên cứu Trung Đông

3

LLD

13

Ngôn ngữ văn học tiếng Nga

3

PhD

14

Dịch thuật

3

PhD

 

 

 

LLM: Thạc sĩ luật học

LLD: Tiến sĩ luật học

MA: Thạc sĩ văn học – thạc sĩ nghiên cứu

MBA: Thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA

MBM: Thạc sĩ quản trị học

MEcon: Thạc sĩ kinh tế học

MEd: Thạc sĩ giáo dục học

MTCSOL: Thạc sĩ chuyên ngành giáo dục Hán ngữ Quốc tế

MTI: Thạc sĩ chuyên ngành dịch thuật

PhD: Tiến sĩ triết học

 

 

Chia sẻ: