Các học viện và đơn vị đào tạo

l  Các học viện và đơn vị đào tạo

 

Học viện Nghiên cứu Anh-Mỹ

Học viện Tài chính mậu dịch quốc tế

Học viện Quản lý công thương quốc tế

Học viện Nghiên cứu Nhật Bản

Học viện Luật học

Học viện Giáo dục

Học viện Nghiên cứu châu Á và châu Phi

Học viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ La-tinh

Học viện Nghiên cứu Đức

Học viện Tiếng Pháp và Nghiên cứu Pháp

Học viện Báo chí Truyền thông

Học viện Tiếng Nga và nghiên cứu Á Âu

Học viện Quan hệ quốc tế và Quản lý cộng đồng

Viện Đào tạo Sau đại học

Học viện Giáo dục Hán ngữ Quốc tế

Học viện Dịch thuật cao cấp

 

l  Các đơn vị trực thuộc

 

Học viện Chủ nghĩa Mác-Lênin (Bộ môn Lý luận chính trị)

Bộ môn Giáo dục thể chất

Viện Nghiên cứu Trung Đông

Viện Nghiên cứu văn học

Viện Nghiên cứu ngôn ngữ

Trung tâm Nghiên cứu chiến lược ngoại ngữ Trung Quốc

Viện Nghiên cứu xuyên văn hóa

Trung tâm Nghiên cứu dư luận quốc tế Trung Quốc

Trung tâm Nghiên cứu Trung Á

Trung tâm Nghiên cứu EU

Trung tâm Nghiên cứu Nga

Trung tâm Nghiên cứu Anh

Trung tâm Nghiên cứu chính sách văn hóa nước ngoài

Phòng Quản lý lưu học sinh

Trung tâm Đào tạo MBA

Trung tâm Kỹ thuật thông tin

Học viện Đào tạo Tại chức và Bồi dưỡng

Học viện Đào tạo từ xa

Trung tâm Bồi dưỡng dự bị du học

Trung tâm Đào tạo liên kết quốc tế

Chia sẻ: