Loading...

Tin cũ

Một số kinh nghiệm chia sẻ về nghiên cứu quản lý kinh tế liên ngành


Báo cáo viên: GS. TS. Trần Thạc, Đại học Phúc Đán

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Học viện quản lý công thương quốc tế

Thời gian: 13:30-16:00  Ngày 19/06/2020

Địa điểm:  Tencent MeetingID: 495272870

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ