Loading...

Tin cũ

Bác ngữ học, xã hội học và lịch sử nghiên cứu: bàn về mấy phương pháp nghiên cứu khu vực


Báo cáo viên: TS. Khâu Dật Hạo, khoa lịch sử Đại học Phúc Đán

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Học viện nghiên cứu Á Phi, Học viện nghiên cứu Nga, Đông Âu và Trung Á, Trung tâm đào tạo liên kết quốc tế, Trung tâm Bồi dưỡng dự bị du học

Thời gian: 13:30 – 15:00, Ngày 10 tháng 11 năm 2017 (Thứ Sáu)

Địa điểm: phòng họp MBA, Trung tâm hội nghị cơ sở Hồng Khẩu

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ